Výroční zpráva o poskytování informací dle ustanovení §18 zák. č. 106/1999 sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

  1. počet podaných žádostí o informace – 0 (nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  4. výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
  5. počet stížností podaných podle §16a zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 0
  6. další informace vztahující se k uplatňování zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 0

Ve Zbůchu dne 17. 1. 2018
Mgr. Milena Peteříková - řed. školy