Výsledky přijímacího řízení 2018, střední škola

Kolo: 1.
Termín: 1.

Pořadí ID
ucazeče
Výsledek přijímacího řízení

1.

1 Přijat bez přijímací zkoušky
2. 3 Přijat bez přijímací zkoušky
3. 4 Přijat bez přijímací zkoušky
4. 5 Přijat bez přijímací zkoušky
5. 6 Přijat bez přijímací zkoušky
6. 7 Přijat bez přijímací zkoušky
7. 8 Přijat bez přijímací zkoušky
8 9 Přijat bez přijímací zkoušky
9. 10 Přijat bez přijímací zkoušky
10. 11 Přijat bez přijímací zkoušky
11. 12 Přijat bez přijímací zkoušky
12. 2 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
    Počet uchazečů (přijatých / nepřijatých): 12 (11 / 1)

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Mgr. Milena Peteříková
Ředitelka Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Zbůch, V Sídlišti 349