Zahradnická výroba

zaměření: sadovnické a květinářské práce
kód oboru 41 - 52 – E / 02 (uvádí se na přihlášky)

Délka a forma vzdělávání:

2 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

 • Splnění 9 let povinné školní docházky ke dni zahájení studia.
 • Podání přihlášky do 1. března 2019
 • Potvrzením lékaře na přihlášce. Uchazeč je schopen samostatně vykonávat jednoduché manuální práce v dílně i na zahradě, povětšinou ve stoje.
 • Doporučení školského poradenského zařízení. Kopii aktuálního doporučení z SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny přiložte k přihlášce.
 • Absolvování testu zručnosti.
 • Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí
 • V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu, rozhoduje o přijetí ředitelka školy s přihlédnutím k úplnosti dodaných dokumentů, zohledňuje se doba předchozího vzdělávání, studijní výsledky, doporučení lékaře a poradenského zařízení, možnost vzdělávat se v jiném učebním oboru.

Přijímací řízení podrobněji:

 • Přihlášku ke studiu musí škola obdržet do 1. března 2019. Doručení osobně nebo poštou.
  Adresa: OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň, Macháčkova 45, Plzeň 318 00.
 • Doporučujeme před podáním přihlášky navštívit školu a seznámit se s prostředím a podmínkami osobně. Žák absolvuje jednoduchý test zručnosti, který je jedním z kritérií přijetí.

 

 • Přijímací řízení je převážně administrativní proces, kdy se shromažďují přihlášky, posuzuje druh postižení žáka a vhodnost zařazení do vybraného oboru. Přijímací řízení proběhne 16. 4. 2019, teprve k tomuto datu budou vydána rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Poštou se zasílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Kladná rozhodnutí (přijetí) si můžete přijít vyzvednout od 18. 4. 2019.
 • Po uveřejnění výsledků na nástěnce školy a na webových stránkách www.skolymach.cz, musí uchazeči doručit do 10 pracovních dnů zápisové lístky.
 • Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, doložené posledním vysvědčením. To znamená, že přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let školní docházky = 9 let v základní škole (běžné nebo speciální). Pokud přiložíte k přihlášce kopii pololetního vysvědčení, budeme při nástupu do školy ještě požadovat i vysvědčení závěrečné, protože teprve v červnu bude na vysvědčení napsaná doložka, že žák splnil 9 let povinné školní docházky a zda získal základní vzdělání.
 • Doporučení: Nutné je vyjádření školského poradenského zařízení, že se jedná o žáka (žákyni) se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení na školní rok 2019-2020 doručte škole nejpozději do konce června 2019.
 • Jednání s rodiči: pro hladký průběh přijímacího řízení i studia je u našich žáků nutná dobrá spolupráce a rychlá komunikace s rodiči/zákonnými zástupci. Předem vás žádáme o poskytnutí kontaktů (telefon, mail, přesná adresa včetně PSČ), abychom se na vás mohli obracet. Vypište je prosím, čitelně už do přihlášky. Telefon odborné školy: 778 428 402.

 

Výuka oboru Zahradnická výroba probíhá systémem: týden výuka ve škole, týden odborný výcvik na zahradě a v dílně, která je součástí školy v Macháčkově ulici 47 v Plzni.

Třída pro výuku je vybavena moderní interaktivní tabulí, k dispozici jsou i notebooky. Učební materiály obdrží žáci na pracovních listech, které si postupně zakládají do desek. Pracují s nimi až do závěrečné zkoušky a tyto osvědčené materiály jsou pro žáky na přípravu vhodnější než tradiční učebnice.

Asistent pedagoga, přítomný ve třídě, pomáhá s organizací prací, dohlíží na správné provedení a bezpečnost. Nevykonává práci za žáka a nevyjadřuje se za něj, protože cílem odborného vzdělání je připravit žáka pro nástup do zaměstnání.

Předběžné požadavky na vybavení: pracovní oděv a obuv, zahradnické nůžky, roubovací nůž, dvoje rukavice (kožené a gumové), přezůvky do školy, obvyklé psací potřeby, pastelky, pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou, jednoduchá kalkulačka. Sešity, desky a fólie – druh a počet upřesní třídní učitelka. Učebnice kupovat nemusíte!

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy, zkouška má 3 části: písemnou, praktickou, ústní.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonává jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků.