Zahradnická výroba

zaměření: sadovnické a květinářské práce
kód oboru 41 - 52 – E / 02 (uvádí se na přihlášky)

Délka a forma vzdělávání

2 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

  • přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání.
  • Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonává jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je pouze administrativní proces, kdy se shromažďují přihlášky, posuzuje druh postižení žáka a vhodnost zařazení do vybraného oboru. Přijímací řízení se odehrává v obvyklých termínech – na jaře každého roku. Doporučujeme před podáním přihlášky navštívit školu a seznámit se s prostředím a podmínkami osobně.

Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, doložené posledním vysvědčením. To znamená, že přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let školní docházky = 9 let v základní škole (běžné, praktické nebo speciální). Pokud přiložíte k přihlášce kopii pololetního vysvědčení, budeme při nástupu do školy ještě požadovat i vysvědčení závěrečné, protože teprve v červnu bude na vysvědčení napsaná doložka, že žák splnil 9 let povinné školní docházky a zda získal základní vzdělání.

Dále požadujeme vyjádření školského poradenského zařízení, že se jedná o žáka(žákyni) se speciálními vzdělávacími potřebami. Doklad musí být v době podání přihlášky platný.

Jednání s rodiči: pro hladký průběh přijímacího řízení i studia je u našich žáků nutná dobrá spolupráce a rychlá komunikace s rodiči/zákonnými zástupci. Předem vás žádáme o poskytnutí kontaktů (telefon, mail, přesná adresa včetně PSČ), abychom se na vás mohli obracet.

Výuka oboru Zahradnická výroba probíhá systémem: týden výuka ve škole, týden odborný výcvik na zahradě a v dílně, která je součástí školy v Macháčkově ulici 47 v Plzni.

Třída pro výuku je vybavena moderní interaktivní tabulí, kromě toho má škola i počítačovou učebnu. Učební materiály obdrží žáci na pracovních listech, které si postupně zakládají do desek. Pracují s nimi až do závěrečné zkoušky a tyto osvědčené materiály jsou pro žáky na přípravu vhodnější než tradiční učebnice.

Předběžné požadavky na vybavení: pracovní oděv a obuv, zahradnické nůžky, roubovací nůž, dvoje rukavice (kožené a gumové), přezůvky do školy, cvičební úbor a obuv do tělocvičny, obvyklé psací potřeby, pravítko, jednoduchá kalkulačka. Sešity, desky a fólie – druh a počet upřesní třídní učitelka. Učebnice kupovat nemusíte!