Praktická škola dvouletá

zaměření: práce v domácnosti

kód oboru 78 – 62 – C / 02 (uvádí se na přihlášky)

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání bez výučního listu.

Délka a forma vzdělání: 2 roky v denní formě vzdělání

Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, na doporučení školského poradenského zařízení vypracují vyučující individuální vzdělávací plán. Třídy praktické školy dvouleté jsou umístěny na našem pracovišti v Plzni​, v Macháčkově ulici 47.  Škola nezajišťuje ubytování ani stravování žáků.

Charakteristika oboru vzdělání (dle Rámcového vzdělávacího programu)

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje praktickou a ústní závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žák nezískává výuční list.

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

 

Kritéria přijetí:

  • Splnění 9 let povinné školní docházky ke dni zahájení studia.
  • Odevzdání přihlášky do 1. 3. 2019
  • Potvrzení lékaře na přihlášce.
  • Doporučení školského poradenského zařízení – SPC nebo pedagogicko psychologické poradny (doporučení na školní rok 2019 - 2020 předat naší škole do konce června 2019)
  • Zájem žáka o další vzdělávání.
  • Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • Zaslání kopie vysvědčení z června 2019
  • V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu, rozhoduje o přijetí ředitelka školy s přihlédnutím k úplnosti dodaných dokumentů, zohledňuje se doba předchozího vzdělávání, studijní výsledky, doporučení lékaře a školského poradenského zařízení, možnost vzdělávat se v jiném učebním oboru.

 

Přijímací řízení podrobněji:

Přijímací řízení je administrativní proces, kdy se přijímají přihlášky, posuzuje druh postižení žáka a vhodnost zařazení do zvoleného oboru. Přijímací řízení proběhne na přelomu března a dubna.

Adresa pro zaslání přihlášek: OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň, Macháčkova 45, Plzeň 318 00.

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitelka školy 16. 4.- 18. 4. 2019. Poté budou všechny výsledky pod anonymním kódem uveřejněny na vývěsce ve škole a na www.skolymach.cz Poštou se zasílá jen záporné rozhodnutí (nepřijetí). Kladná rozhodnutí si můžete osobně vyzvednout od 18. 4. 2019

 

Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, doložené posledním vysvědčením. To znamená, že přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let školní docházky = 9 let v základní škole (běžné nebo speciální). Pokud přiložíte k přihlášce kopii pololetního vysvědčení, budeme při nástupu do školy ještě požadovat i vysvědčení závěrečné.

Jednání s rodiči: pro hladký průběh přijímacího řízení i studia je u našich žáků nutná dobrá spolupráce a rychlá komunikace s rodiči/zákonnými zástupci. Předem vás žádáme o poskytnutí kontaktů (telefon, mail, přesná adresa včetně PSČ), abychom se na vás mohli obracet. Vyplňte prosím, všechny tyto údaje čitelně rovnou do přihlášky.

Předběžné požadavky na vybavení: přezůvky do školy, cvičební úbor a obuv, obvyklé psací potřeby, pastelky, pravítko, jednoduchá kalkulačka, lepidlo. Příspěvek na nákup potravin pro výuku předmětu Příprava pokrmů. Sešity, desky a fólie – druh a počet upřesní třídní učitelka. Nenakupujte je dopředu, počet je minimální a záleží na možnostech žáka, zda vůbec věci využije. Učebnice kupovat nemusíte!

Doporučujeme před podáním přihlášky navštívit školu a seznámit se s prostředím a podmínkami osobně. Tel. 778 428  402