Praktická škola dvouletá

kód oboru 78 – 62 – C / 02 (uvádí se na přihlášky)

Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na 4 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Třídy praktické školy dvouleté jsou umístěny na našem pracovišti v Plzni​, v Macháčkově ulici 47.  Škola nezajišťuje ubytování ani stravování žáků.

Charakteristika oboru vzdělání (dle Rámcového vzdělávacího programu)

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:povinnou školní docházku.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích,v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání bez výučního listu.

Přijímací zkoušky se nekonají

Přijímací řízení je pouze administrativní proces, kdy se shromažďují přihlášky, posuzuje druh postižení žáka a vhodnost zařazení do vybraného oboru. Přijímací řízení se odehrává v obvyklých termínech – na jaře každého roku. Doporučujeme před podáním přihlášky navštívit školu a seznámit se s prostředím a podmínkami osobně.

Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, doložené posledním vysvědčením. To znamená, že přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let školní docházky = 9 let v základní škole (běžné, praktické nebo speciální). Pokud přiložíte k přihlášce kopii pololetního vysvědčení, budeme při nástupu do školy ještě požadovat i vysvědčení závěrečné, protože teprve v červnu bude na vysvědčení napsaná doložka, že žák splnil 9 let povinné školní docházky a zda získal základní vzdělání nebo základy vzdělání.

Dále požadujeme vyjádření školského poradenského zařízení, že se jedná o žáka (žákyni) se speciálními vzdělávacími potřebami. Doklad musí být v době podání přihlášky platný.

Jednání s rodiči: pro hladký průběh přijímacího řízení i studia je u našich žáků nutná dobrá spolupráce a rychlá komunikace s rodiči/zákonnými zástupci. Předem vás žádáme o poskytnutí kontaktů (telefon, mail, přesná adresa včetně PSČ), abychom se na vás mohli obracet.

Předběžné požadavky na vybavení: přezůvky do školy, cvičební úbor a obuv do tělocvičny, obvyklé psací potřeby, pastelky, pravítko, jednoduchá kalkulačka, lepidlo. Příspěvek na nákup potravin pro výuku předmětu Příprava pokrmů. Sešity, desky a fólie – druh a počet upřesní třídní učitelka. Nenakupujte je dopředu, počet je minimální a záleží na možnostech žáka, zda vůbec věci využije. Učebnice kupovat nemusíte!