Mateřská škola

Mateřská škola je určena především dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními až do 5. stupně podpory. Je určena dětem od 3 až do 6 let a dětem s odkladem či dodatečným odkladem školní docházky. Od 1. 9. 2017 je stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti.

V současné době naše MŠ splňuje podmínky pro vzdělávání dětí

  • s více vadami
  • s autismem
  • s mentálním postižením
  • s dalšími speciálními potřebami dle domluvy

Děti jsou přijímány na základě doporučení školských poradenských zařízení, což je pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC).

Kapacita mateřské školy je 20 dětí včetně zřizovatelem udělené výjimky.

Provoz začíná v sedm hodin a končí v 15 hodin - do této doby si musejí zákonní zástupci své děti vyzvednout.

Vzdělávání zajišťují učitelky - speciální pedagožky a asistentky pedagoga.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI S OBRÁZKY vychází z principů metody strukturovaného učení, které jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacích činností u dětí s poruchami autistického spektra.

Přihlížíme především k individuálním možnostem jednotlivých dětí, proto v případě potřeby mají děti sestavený individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého pracují.

Samozřejmostí je úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí.

Stravování je zajištěno po dobu pobytu v mateřské škole následovně: na dopoledne a odpoledne si děti nosí svačiny, oběd objednává zákonný zástupce prostřednictvím kontaktní pracovnice paní Martiny Valentové, tel. č. 777 354 732.

Po ukončení docházky do MŠ může dítě plnit povinnou školní docházku na běžné škole, podle doporučení PPP nebo SPC však může vstoupit i do naší školy. Základní škola a základní škola speciální se nacházejí ve stejné budově. Jsou zaměřeny na vzdělávání žáků s autismem a mentálním postižením, nebo žáků s lehkým, středním či těžkým mentálním postižením, nebo kombinaci uvedených postižení s postiženími dalšími (tělesné, smyslové).