Postup při podávání žádostí, návrhů i jiných dožádání

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel subjekt.
 • Z podání musí být zřejmé, které části subjektu je žádost, návrh či dožádání určeno a kdo jej činí.
 • Subjekt posoudí obsah žádosti a
 • v případě nesrozumitelnosti vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání, aby žádost, návrh či dožádání upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost, návrh či dožádání o odmítnutí žádosti
 • v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost, návrh či dožádání odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 • požádanou informaci poskytne nejpozději do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění a to písemně, včetně možnosti pořídit si kopii
 •  O postupu při poskytování informací se pořídí záznam
 • Lhůtu pro poskytování informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od dané úřadovny
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti
 • konzultace s jiným subjektem, který má na věci závažný zájem nebo mezi dvěma či více složkami subjektu, které mají závažný zájem na předmětu informace

 

 • Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.