Organizační struktura

Část I. Všeobecná ustanovení

Článek 1. - Úvodní ustanovení

Organizační řád je vypracován na základě Vyhlášky MŠMT 291/91 Sb. a v návaznosti na zákon ČNR 564/1990,zák.29/1984 Sb. a novelu školského zákona. 138/95 Sb. z 22.6. 1995 včetně souvisejících vyhlášek s přihlédnutím k místním podmínkám školy.

Článek 2. - Rozsah činnosti školy

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (dříve Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349) je samostatným právním subjektem, který byl zřízen k 1.7. 1994 jako příspěvková organizace. Jeho zřizovatelem je Plzeňský kraj. Součásti:

Základní škola

Základní škola speciální

Přípravný stupeň základní školy speciální

Odborné učiliště

Praktická škola

Speciálně-pedagogické centrum

Školní družina

Úkolem školy a školských zařízení je vychovávat a vzdělávat děti a mládež se speciálně vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem.

Pro zabezpečení řádného chodu školy a školských zařízení jsou zřízeny útvary pedagogické a administrativně-provozní. Jejich přehled a pracovní náplň jsou uvedeny v pracovním řádu škol a školských zařízení.

Škola je zapsaná v síti škol a školských zařízení.

Část II Organizační členění

Článek 3

V čele školy jako správního subjektu stojí statutární zástupce - ředitelka školy.

Škola se člení na výchovně vzdělávací část, poradenskou část a provozní část.

Část III. Řízení školy, kompetence

Článek 4 -Statutární orgán školy

Ředitelka školy

1. Je statutárním orgánem organizace

2. Uzavírá pracovní poměr se svým zástupcem, dalšími vedoucími pracovníky, ostatními pracovníky školy a řídí jejich práci

3. Zodpovídá za činnost a poslání školy, za koncepci výchovy a vzdělávání

4. Jedná ve všech záležitostech jménem školy

5. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole

6. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy

7. Stanoví úkoly k zabezpečení řádného chodu školy

8. Je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy

9. Schvaluje organizační strukturu školy, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

10. Plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy

11. Přijímá a propouští zaměstnance školy a školských zařízení

12. Rozhoduje o základních otázkách mzdové politiky

13. Řídí jednání pedagogické rady a provozních porad

14. Odpovídá za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech materiálů, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Zástupkyně ředitelky školy (pro základní školy)

1. Je statutárním orgánem ředitelky organizace

2. Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti

3. Je zodpovědná za provoz základní školy a přípravného stupně základní školy speciální.

4. Plní samostatné úkoly podle náplně práce

Vedoucí učitelka středních škol

1. Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti a nepřítomnosti statutárního zástupce

2. Je zodpovědná za provoz odborného učiliště a praktické školy dvouleté

3. Plní samostatné úkoly podle náplně práce

Vedoucí dalších pedagogických pracovníků

1. Je zodpovědná za práci dalších pedagogických pracovníků v součinnosti s třídními učiteli jednotlivých tříd

2. Plní samostatné úkoly podle náplně práce

Vedoucí učitelka předškolního vzdělávání

1. Je zodpovědná za provoz mateřské školy a přípravného stupně základní školy speciální

2. Plní samostatné úkoly podle náplně práce.

Vedoucí SPC

1. Je zodpovědná za provoz speciálně pedagogického centra

2. Plní samostatné úkoly podle náplně práce

Pracovnice technicko- administrativního úseku škol a školských zařízení

1. Je zodpovědná za provoz technicko-hospodářského útvaru na škole

2. Plní samostatné úkoly podle náplně práce

Učitel/ka, vychovatel/ka a školní asistent/ka

Učitel/ka, vychovatel/ka a školní asistent/ka, vychovatel/ka školní družiny

1. Provádí výuku podle programů schválených MŠMT nebo podle vlastního ŠVP

2. Vychovává a vzdělává děti a žáky v rámci předpisů pro státní zařízení-školský zákon

3. Plní úkoly podle pracovního řádu, podle rozvrhu hodin, plánů akcí školy, podle potřeby zastupuje nepřítomné učitele a další pracovníky

4. Ve funkci správce kabinetů a knihoven plní dané povinnosti

5. Plní další úkoly stanovené jim vedením školy a podle náplně práce

Pracovnice speciálně-pedagogického centra - psycholog, speciální pedagog

1. Provádí v terénu depistáže.

2. Provádí výchovu a výuku těžce postižených dětí v rozsahu daném jí vedením školy a to formou přímé výchovné a vzdělávací práce s dětmi a žáky

3. Spolupracuje s rodiči, úřady a institucemi zabývajícími se evidencí postižených dětí a mládeže

4. Plní další úkoly stanovené jí vedením školy a podle náplně práce

Pracovnice technicko- administrativního úseku škol a školských zařízení:

1. Plní samostatné úkoly dané vyplývající z řízení tohoto úseku

2. Podílí se na zpracování rozpočtu škol

3. Pravidelně kontroluje čerpání státních prostředků

4. Zabezpečuje nákup potřebného materiálu

5. Provádí další činnosti stanovené vedením školy a podle náplně práce

Pracovník provozního úseku:

1. Zabezpečuje úklid na škole a provoz školy

2. Podílí se na práci se žáky při příchodu a odchodu ze školy

3. Zabezpečuje technické a opravářské práce na škole

4. Provádí další činnosti stanovené vedením školy a podle náplně práce

Předání a převzetí funkce

Při předávání funkce se sepíše zápis o předání funkce a po odsouhlasení jej podepisuje předávající a přejímající i bezprostředně nadřízený pracovník. Při předávání funkce ředitele školy provádí kontrolu zřizovatel školy.

Kolektivní orgány

Ředitelka školy zřizuje pro potřeby řízení školy kolektivní orgány: vedení školy, pedagogickou radu školy.

Článek 5 -Ostatní vedoucí pracovníci školy

V případě nepřítomnosti ředitelky školy, statutárního zástupce a dalších vedoucích pracovníků pověřuje ředitelka školy zastupováním jednoho ze zaměstnanců školy.

Článek 6 - Organizační a řídící normy

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součást organizačního řádu:

- Školní řád

- Vnitřní řád speciálně pedagogického centra

- Vnitřní řád přípravného stupně základní školy speciální

- Řády odborných učeben

- Evidence pracovní doby

- Vnitřní kontrolní systém na škole

- Systém školení BOZP a PO zaměstnanců a žáků

- Klasifikační řád (součástí školního řádu)

- Vnitřní platový předpis

- Provozní řád

- Pracovní náplně zaměstnanců

- Vnitřní směrnice (směrnice pro oběh dokladů)

(směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999Sb.)

- Stížnosti a jejich vyřizování

- Správní řád pracovníků ve školství

- Směrnice na ochranu osobních údajů

Část IV.

Funkční členění - komponenty

Článek 7- Strategie řízení

Kompetence pracovníků jsou stanoveny v pracovních náplních a uloženy pedagogickou radou.

Článek 8-Finanční řízení

1. Účetnictví a mzdy jsou zajišťovány Službou škole.

2. Pokladna je vedena na škole.

Článek 9- Personální řízení

1. Personální agendu vede ředitelka školy v součinnosti s pracovnicí ve Službě škole.

2. Sledování platových postupů a nároků pracovníků je zajišťováno Službou škole

Článek 10

1. O nákupu hmotných pomůcek rozhoduje ředitelka školy

2. Evidenci prostředků provádí pracovnice technicko-administrativního úseku školy

3. Za ochranu evidovaných sbírek odpovídají správci kabinetů nebo sbírek.

4. Zásady vedení a inventarizace majetku jsou obsaženy ve vnitřních směrnicích.

Článek 11 - Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.

2. Škola vede předepsanou dokumentaci:

* jednací protokol

* třídní knihy a třídní výkazy včetně katalogových listů

* evidenci úrazů

* záznamy kontrol provedených ve škole

* rozvrh hodin

* personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem školy

Článek 12 - Externí vztahy

1. Ve styku s okolím reprezentuje školu především ředitelka školy.

2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé, zástupkyně ředitelky školy, další vedoucí pracovníci.

Část V. - Pracovníci a oceňování práce

Článek 13 - Vnitřní principy řízení a oceňování

Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací a podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

Článek 14 - Práva a povinnosti pracovníků

Jsou dána Zákoníkem práce, Školským zákonem, vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláškou o základní škole, zákonem o státní správě a samosprávě ve školství, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

Část VI. - Komunikační a informační systém

Článek 15 - Komunikační systém

1. Zaměstnanci mají přístup k ředitelce školy denně v době před a po vyučování a dle osobní domluvy mimo hodiny přímé činnosti s žáky

2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu ředitelky školy, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, se vyřizují okamžitě.

Článek 16 - Informační systém

1. Informace vstupující do školy přicházejí k ředitelce školy.

2. Ředitelka školy rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

3. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou.

4. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují v ročním plánu školy, na informační nástěnce ve sborovně, formou zaslání společného e-mailu případně v pedagogické radě, eventuálně oběžníkem proti podpisu či jiným způsobem

Článek 17 - Závěrečná ustanovení.

Tento organizační řád Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 stanoví hlavní úkoly vedoucích pracovníků a činnost jednotlivých úseků školy. Pracovní povinnosti každého zaměstnance zařízení jsou konkretizovány v příslušných pracovních náplních pracovníků.

Organizační řád nabývá platnosti 1.9.2008