GDPR a testování na onemocnění COVID-19

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 najdete zde.

Zápis do 1. ročníku základní školy – výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 37, § 46, § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1 je přijat/a
2 je přijat/a
4 je přijat/a
5 je přijat/a
6 je přijat/a
7 je přijat/a
8 je přijat/a
9 je přijat/a

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Uchazeči/uchazečce pod přiděleným identifikačním číslem

10 se povoluje odklad povinné školní docházky
11 se povoluje odklad povinné školní docházky
12 se povoluje odklad povinné školní docházky
13 se povoluje odklad povinné školní docházky
14 se povoluje odklad povinné školní docházky
15 se povoluje odklad povinné školní docházky
16 se povoluje odklad povinné školní docházky
17 se povoluje odklad povinné školní docházky
18 se povoluje odklad povinné školní docházky
19 se povoluje odklad povinné školní docházky
20 se povoluje odklad povinné školní docházky
21 se povoluje odklad povinné školní docházky
22 se povoluje odklad povinné školní docházky

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 5. 5. 2021

 

Provoz školy a testování od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se testování žáků ZŠ a OŠ nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testováno ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. V MŠ se testování nadále neprovádí.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Změna v provozu MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, 

od 26.4.2021 je platná změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 
V mateřských školách od 26. 4. 2021  se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Plzeňském a provoz MŠ probíhá standardním způsobem t. j. bez povinného bez testování dětí.
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vyhlášení termínu voleb do školské rady

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05  ze dne 16. srpna 2005, oznamuji, že dne 20. května 2021 v 7:45 – 9:00 hodin se ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň Macháčkova 45 budou konat volby do školské rady. Pro své kandidáty do školské rady jsou oprávněnými voliči zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.

Kandidáty na členy školské rady navrhujte do 6. 5. 2021 písemně a odevzdávejte paní Winkelhöferové, člence přípravného výboru, který byl stanoven v tomto složení: Barbora Winkelhöferová, Jana Kučerová, Hana Železná, Mgr. Pavlína Bílková.

V Plzni dne 19. 4. 2021

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy