Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 - VÝSLEDKY

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne 26. 5. 2023

Pozvánka na letní slavnost 2023

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na naši letní slavnost, která se uskuteční dne 16.6. 2023 od 9.00 hod. na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena, o této skutečnosti vás budeme informovat.
Pokud vše dobře dopadne, přijede podpořit naši školu i krátkým vystoupením zpěvačka a herečka Radka Fišarová, která výtěžek ze zde prodaných CD nosičů věnuje naší škole.
Rodiče, kteří se slavnosti zúčastní, mohou přijít ráno před zahájením akce i se svým dítětem a po jejím ukončení společně odejít. V průběhu konání slavnosti si také zajistí nad svým dítětem dohled. Případné odhlášení obědů konzultujte s paní Valentovou a třídním učitelem. Prosím, případnou účast na akci potvrďte do pátku 2.6.2023 třídnímu učiteli. 

Těšíme se na setkání, Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

Prázdninový provoz mateřské školy 2022/2023

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Prázdninový provoz ve dnech 3. 7. - 31. 7. 2023 bude zajišťovat Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 na adrese Ke Špitálskému lesu 3. V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte oslovte vedoucí naší mateřské školy Andreu Strnadovou, která Vám předá přihlášku a potřebné informace.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2023/24 - odvolací řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanovením § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Na základě odvolání proti rozhodnutí Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace se napadené rozhodnutí mění takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

9

je přijat/a

23

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Zveřejněno 17. 5. 2023

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vydávání rozhodnutí o přijetí na SŠ a odevzdání Zápisového lístku

Vážení rodiče a budoucí žáci střední školy,

všichni přijatí žáci musí do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí odevzdat tzv. Zápisový lístek. Zkontrolujte, že jste vyplnili a podepsali údaje v rámečku pod číslem 1. Podepsaný musí být zákonný zástupce i žák.

Zápisové lístky můžete odevzdávat vedoucí učitelce SŠ PaedDr. Marvánkové v úterý 2. 5. 2023 v čase 8:00 - 15:00 hodin, ve čtvrtek 4. 5. 2023 v čase 10:00 - 16:00 hodin, v jiné dny je převezme sekretariát školy v čase 8:00 - 12:00 hodin.