Aktualizované informace k uzavření školy

Vážení rodiče,

karanténa z nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) na naší škole trvá. Pokyny a informace pro návrat dětí do školy budou uveřejňovány a upřesňovány v souladu s pokyny KHS na našich webových stránkách.

Pro tuto chvíli dodržujte, prosím, všechny zásady karantény.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Informace o uzavření školy od 10. 2. 2021

Vážení rodiče, žáci,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 10. 2. 2021 až do odvolání uzavřena naše mateřská, základní i odborná škola. Informace o povinném plnění distanční výuky vám sdělí třídní učitelé, v případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Informace k ošetřovnému včetně příslušného formuláře žádosti najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu - škola vám tiskopis nepotvrzuje, vyplňujete si jej sami a předáváte svému zaměstnavateli.

 Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Pro děti a žáky, kteří se setkali s osobami pozitivně otestovanými na COVID-19, platí následující instrukce Krajské hygienické stanice: 

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 15. 2. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 5. 2. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Na odběr bude Vaše dítě objednáno dne 11. 2. nebo 12. 2. 2021 na odběrové místo FN Plzeň – Bory (bývalý areál Vojenské nemocnice). Datum a hodina odběru Vám bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště,  omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. 

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, I. patro v termínu:

 • 6. dubna 2021: 14,00 - 15,00 hodin
 • 7. dubna 2021: 11,00 - 13,30 hodin

Pro urychlení administrativních úkonů si formuláře pro zápis do 1. třídy mohou rodiče vyzvednout během března v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové denně v 8,00-10,00 a 12,30-14,30 hodin, nebo u vedoucí učitelky ZŠ Mgr. Lenky Škuderové (vchod Macháčkova 45) denně v 10,00-11,00 hodin. Formuláře jsou dostupné i n webových stránkách školy v sekci Informace - Dokumenty ke stažení.

 

K zápisu přineste s sebou:

 • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci doklad o trvalém pobytu
 • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

 • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
 • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

Vzhledem k aktuální epidemické situaci mohou být podmínky zápisu pozměněny.

 

 

Mimořádné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče,

usnesením vlády ČR č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 vyhlašují v ZŠ a SŠ mimořádné prázdniny. Osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol tedy skončí pátkem 18. 12. 2020. Výuka (pokud nebude stanoveno jinak) bude obnovena v pondělí 4. 1. 2021.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Znovuotevření ZŠ a SŠ

Milí žáci, vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 je naše základní i střední škola znovu otevřena - v provozu jsou tedy všechny součásti školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření základní a střední školy od 2. 11. 2020 do odvolání

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 2. 11. 2020 až do odvolání uzavřena naše základní i střední škola. Ohledně povinného plnění distanční výuky Vás budou kontaktovat třídní učitelé. 
V případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení žádostí o ošetřovné již nebude vydáváno sekretariátem školy, ale dokládáte čestným prohlášením svému zaměstnavateli.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu beze změny.


V Plzni dne 30. 10. 2020

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření střední školy od 13. 10. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

počínaje dnem 13. 10. 2020 je z rozhodnutí Krajské hygienické stanice až do odvolání uzavřena také naše střední škola. S informacemi o povinné distanční výuce a v případě jakékoli změny vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V provozu zůstává zatím beze změny mateřská škola.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy