Zápis do mateřské školy pro rok 2022/23 - výsledky zápisu

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

10

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 25. 5. 2022

Provoz školy 30. června 2022

Vážení rodiče,

dne 30. 6. 2022 končí vyučování rozdáním vysvědčení v 9:00 hodin. Školní družina bude v provozu 9:00 - 15:00 hodin.

Děkuji.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

Dne 6. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

2

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

10

je přijat/a

11

je přijat/a

12

je přijat/a

13

je přijat/a

14

není přijat/a

15

je přijat/a

17

je přijat/a

18

je přijat/a

19

je přijat/a

20

je přijat/a

21

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

  

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 28. 4. 2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/23 - výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 37, § 46, § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1 je přijat/a
2 je přijat/a
3 je přijat/a
4 je přijat/a
5 je přijat/a
6 je přijat/a
7 je přijat/a
8 je přijat/a
9 je přijat/a
10 je přijat/a

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Uchazeči/uchazečce pod přiděleným identifikačním číslem

11 se povoluje odklad povinné školní docházky
12 se povoluje odklad povinné školní docházky
13 se povoluje odklad povinné školní docházky
14 se povoluje odklad povinné školní docházky
15 se povoluje odklad povinné školní docházky

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 20. 4. 2022

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Dne 2. a 3. května 2022 od 12:00 do 14:00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole v Plzni, Macháčkova 45. Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu přinesou:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • průkaz pojištěnce dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti
 • doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vytisknout z webových stránek školy (ke stažení zde), popř. vyzvednout po předchozí domluvě (tel. č. 777 354 733) v průběhu dubna 2022 v mateřské škole.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45 v termínu:

 • 6. dubna 2022: 14,00 - 15,00 hodin
 • 7. dubna 2022: 11,00 - 13,30 hodin

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

K zápisu přineste s sebou:

 • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci doklad o trvalém pobytu
 • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

 • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
 • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

Vzhledem k aktuální epidemické situaci budou zápisy probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

 

Do naší školy přijímáme:

a) žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinací vad (součástí kombinace vad je mentální postižení). Podmínkou pro zařazení dítěte je písemná žádost jeho zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

b) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky a navštěvovaly naši MŠ

c) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2022 musí zahájit povinnou školní docházku a navštěvovaly naši MŠ

d) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky

e) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2022 musí zahájit povinnou školní docházku

Děti budou přijímány do naplnění kapacity školy, t. j. do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Testování ve škole od 3. 1. 2022

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. a dle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 bude realizováno toto opatření: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků ZŠ, SŠ 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí. Pokud nebude žák v tyto dny ve škole přítomen, bude se testovat v den nástupu do školy.
Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 
Bezinfekčnost je také možno doložit předložením potvrzení o absolvovaní nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
Pokud si zákonný zástupce dítěte dodá vhodnější certifikovaný test, je možné otestovat žáka i tímto způsobem.
Or Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu, jako v předešlém období. 
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy