Pokyny pro zákonné zástupce a žáky ZŠ v rámci provozu po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemiologických opatření

Dokument vychází z metodiky MŠMT vydané dne 27. 5. 2020. Je platný od 1. června 2020

 • Vzdělávací aktivity 1. stupně ZŠ jsou organizovány každý pracovní den v časovém rozsahu 8:15 – 11:50 hodin ve školních skupinách, jejich složení je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8. 6. 2020.
 • U žáků 2. stupně ZŠ probíhá výuka dle domluvy formou konzultací.

 

Vstup do budovy školy

 • Při nástupu žáka zákonný zástupce vyplní „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
 • Při příchodu ke škole doprovod žáka dbá na minimalizaci kontaktu s ostatními žáky i dospělými, je ohleduplný a dodržuje rozestupy, počítá s možnou časovou prodlevou při předávání žáka.
 • Žáky před školou vyzvedává třídní učitel podle daného časového harmonogramu (konzultace s třídními učiteli), zákonní zástupci mají při předávání žáků zakrytá ústa a nos rouškou.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Zákonný zástupce vyčká, až bude žákovi změřena teplota a zjištěn aktuální zdravotní stav. Žák i osoba, která dítě doprovází, nesmějí vykazovat žádné příznaky akutního respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…), jinak nebude dítě do ZŠ přijato.

 

V budově školy

 • Žáci se přezují a odloží si oděv v šatně.
 • Toalety jsou vybaveny tekutým mýdlem, dezinfekcí a ručníky, na nichž se opět domluvíte s třídními učiteli.

 

Ve třídě

 • S ohledem na zdravotní handicap žáků není v ZŠ vyžadováno nošení roušek.
 • Je zajištěna dezinfekce na ruce, lavice jsou rozmístěny s dostatečným odstupem, ve třídě se často větrá, lavice a pomůcky jsou průběžně dezinfikovány.
 • Při stravování jsou zvýšenou měrou dodržována běžná hygienická pravidla.
 • Pokud se u dítěte v průběhu dopoledne projeví zdravotní obtíže (vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19), bude pod dohledem pedagoga izolováno v samostatné místnosti a bude telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 • Při vyzvedávání žáků ze ZŠ zákonný zástupce opět nevstupuje do školy, žák je předán u vchodu školy.

Provoz Základní školy do konce školního roku 2019/2020 - aktuální informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020 budou ZŠ/třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30. 6. 2020 uzavřeny. Do tohoto data bude vzdělávání nadále realizováno na dálku.

Kompletní informace s metodikou MŠMT naleznete zde.

Aktuální informace k zápisu žáků do 1. třídy ZŠ

Dle rozhodnutí vlády ČR a MŠMT proběhne zápis k povinné školní docházce v termínech, které jsme již zveřejnili - 21.4. 2020 v 10.00 - 12.30 hodin a 22.4.2020 ve 14.00 - 15.00 hodin pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí nebo odkladu povinné školní docházky dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) bez účasti dětí. 

Také dochází ke změně termínů pro osobní vyzvednutí formulářů pro zápis do 1. třídy: Formuláře vydáváme v pondělí od 8.00 - 12.00 - zvoňte na MŠ ( ved. uč. MŠ Jana Kučerová) a ve středu od 8.00 - 12.00 - zvoňte na ředitelnu - (zást. řed. Mgr. Naděžda Kadlecová).

Formuláře je také možno stáhnout a vytisknout v následujících odkazech:

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník - školní matrika

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

Dne 21. a 22. dubna 2020 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

21. dubna od 10.00 do 12.30 hodin
22. dubna od 14.00 do 15.00 hodin

Zápis se bude konat v budově školy, Macháčkova 45, 1. patro.

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

Formuláře pro zápis do 1. třídy si mohou rodiče vyzvednout od 1. dubna 2020 v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové nebo u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Naděždy Kadlecové (vchod Macháčkova 45).

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a veškerou dokumentaci týkající se povinné školní docházky - doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny, rozhodnutí o odkladu, rozhodnutí o dodatečném odkladu,...

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, přineste doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a potvrzení od lékaře.

 

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Milena Peteříková
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Naděžda Kadlecová
Tel: 377 931 648, 725 548 210, 778 428 400

 

 

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45
Mgr. Milena Peteříková

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde