Pokyny pro zákonné zástupce a děti MŠ v rámci provozu po dobu trvání potřeby dodržování protiepidemiologických opatření

Dokument vychází z metodiky MŠMT vydané dne 30. 4. 2020. Je platný pro období od 8. do 30. 6. 2020.

Provozní doba MŠ v tomto období je od 7:00 do 12:00 hodin. Personální zajištění MŠ zůstává beze změn.

Příchod dítěte do MŠ:

 • Při prvním nástupu dítěte zákonný zástupce vyplní a předá „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, jehož součástí je i seznam osob s rizikovými faktory.
 • Při příchodu ke škole doprovod dítěte dbá na minimalizaci kontaktu s ostatními dětmi, žáky ZŠ i dospělými, je ohleduplný a dodržuje rozestupy, počítá s možnou časovou prodlevou při předávání dítěte.
 • Zákonný zástupce při předávání dítěte učitelce má zakrytá ústa a nos rouškou a nevstupuje do budovy školy (dítě i jeho osobní věci předá u vchodu školy).
 • Zákonný zástupce vyčká, až dítě projde tzv. ranním filtrem (měření teploty, zjištění aktuálního zdravotního stavu). Dítě i osoba, která dítě doprovází, nesmějí vykazovat žádné příznaky akutního respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…), jinak nebude dítě do MŠ přijato.

Pobyt dítěte v MŠ:

 • Po převlečení a přezutí si dítě před vstupem do třídy důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • S ohledem na mentální schopnosti dětí není v MŠ vyžadováno nošení roušek.
 • Pro pobyt venku je využíván pouze areál školy (zahrada, atrium) a to tak, aby byl vyloučen kontakt s žáky tříd ZŠ.
 • Dítě nepřináší do MŠ žádné vlastní hračky, všechny hračky a pomůcky v MŠ jsou průběžně dezinfikovány.
 • Pokud se u dítěte v průběhu dopoledne projeví zdravotní obtíže (vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19), bude pod dohledem pedagoga izolováno v samostatné místnosti a bude telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 • Při stravování jsou zvýšenou měrou dodržována běžná hygienická pravidla, během jídla jsou děti rozsazeny u stolu se zvětšenými rozestupy.
 • Při vyzvedávání dítěte z MŠ zákonný zástupce opět nevstupuje do budovy školy a dítě mu učitelka předává u vchodu školy.

Aktuální informace k zápisu dětí do MŠ

Dle rozhodnutí vlády ČR a MŠMT proběhne zápis dětí do mateřské školy v termínech, které jsme již zveřejnili - 11. a 12. května 2020 ve 12.00 - 14.00 hodin pouze  předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte bez účasti dětí.

Také dochází ke změně termínů pro osobní vyzvednutí formulářů pro : Formuláře vydáváme v průběhu dubna každé pondělí v 8.00 - 12.00 hodin - zvoňte na MŠ ( ved. uč. MŠ Jana Kučerová) a středu v 8.00 - 12.00 hodin - zvoňte na ředitelnu - (zást. řed. Mgr. Naděžda Kadlecová).

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Dne 11. a 12. května 2020 od 12.00 do 14.00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole Macháčkova 45.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, doklad o trvalém bydlišti, doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny a vyplněné formuláře (žádost o přijetí).

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v průběhu dubna 2020 denně 8.00 – 10.00 a 12.30 – 14.30 v mateřské škole.

 

Mgr. Milena Peteříková
ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy