Přijímací řízení

Do naší školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - s poruchou autistického spektra, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., O správním řízení.