Přijímací řízení - zápis do ZŠ

Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení naleznete zde.

 

Do naší školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - s poruchou autistického spektra, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., O správním řízení.


Kritéria pro přijetí žáka do ZŠ:

  1. Žák jde podruhé k zápisu, je po odkladu školní docházky
  2. Bydliště žáka (dodržování spádových oblastí)
  3. Žák přichází k zápisu z naší MŠ (absolvent naší MŠ)
  4. Vzdělávání staršího sourozence ve škole
  5. Žák musí splňovat základní předpoklady pro zapsání, rodič musí včas dodat žádaná doporučení
  6. Žák má speciální vzdělávací potřeby v oblasti autismu (všichni žáci jsou se speciálními vzdělávacími potřebami)
  7. Žák z jiného spádového obvodu je přijat v případě, že jsou volná místa v 1. třídě, popřípadě umožňuje-li to kapacita školy