Přijímací řízení - zápis do ZŠ

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete zde.

Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete zde.

 

Do naší školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - s poruchou autistického spektra, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., O správním řízení.


Kritéria pro přijetí žáka do ZŠ:

Do školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinací vad (součástí kombinace vad je mentální postižení). Podmínkou pro zařazení žáka je písemná žádost zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení.