Zápisy do MŠ

Informace k aktuální zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022 najdete zde.

 

Do naší mateřské školy přijímáme děti na základě doporučení školského poradenského zařízení: SPC - speciálně pedagogického centra nebo PPP - pedagogicko-psychologické poradny.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., O správním řízení.