Recyklosnažení

Velevážení, instituce, jenž zde se chystáme popisovati a Vám její eko odpadové nakládání nemálo odkrýti, nachází se na západní výspě naší země krásné, ve městě jenž Zbůch se zove.

Škola naše nevelká jest a všeho všudy čítá 130 hlav dětí vzdělání chtivých. Dítka ta jsou jako jiná, dílem nezbedná a hlučící, dílem pozorná a výkladu naslouchající. Leč zamlčeti nesmíme ani to, že ústav náš vzdělávací jest otevřen převážně pro jinochy a děvice tělesně postižené, kterýmžto všecky školní škamny i jiné cimry uzpůsobeny jsouce. Výuka odpadní i ekologická se toliko mnohými předměty line celým rokem.

Košů odpadních na všeliké smísené nepotřebnosti ráčíme míti toliko 26 kousků po škole celé. Nepořádku toho oprošťuje nás paní školníková s paní uklízečkou. Velký kontejnér na odpad ten u školy se nachází a jedenkráte v týdnu spolkem Eko Separ vyprazdňován jest.

Též papiry již nepotřebné v cimrách školních schraňovány jsouce. Po naplnění nádob těch k sběru jeho určených jej žákovstvo do místnosti úklidové odsouvá.Když hromada papirů nezvladatelná jest, tu vše bývá naloženo na povoz nevelký, zvaný také dvoukolák a ku nedalekému modrému zvonu odpadnímu vše odvlečeno bývá.

Výdobytek doby poslední, jenž nezřídka plastem nazýván bývá je u nás zvykem nositi v čtyři nádoby sběrné. K tomuto účelu jsou načepeny v místech všem známých. Učedníci, připravujíce se pro cech zahradnický, vedeni příkladem kantorky své, hledí se obstarávati časté vyklízení nádob těch. V této činnosti meškání žádné nikterak zaznamenáno není. Téže výše zmíněného dvoukoláku k odvozu užíváno jest. Ku žlutému zvonu se cesty odpadu tohoto proradného ubírají.

K nezměrné radosti naší i žákovstva veškerého, okolí školy naší jest obdařeno rozměrnými pozemky, na kterých zejí záhonky mnohé, leč nevelké. Kdo chtivý sklizně ještě před vakacemi bývá, vyhrnouc rukávy své, ponoří z jara nářadí rozličné , i ruce své do země plodné a co sám zasije to též sám sklidí. Zbytky mnohé z výpěstků již nepotřebných i tráva z pozemků posečená, jenž bio odpadem ti pokrokoví z nás nazývají, končí tlejíce na hromadě, kompost nazvané.

Naši jinoši i děvčice, tak jako jiné mládežstvo po soupeření chtivé bývá, naštýmovali se i oni do Recyklohraní Vámi vyhlášeného. Batérie všeliké, k nepotřebě již odložené, i nevelcí elektřinožrouti jsouce od podzimka roku minulého donášeni a schraňováni ve škatulích a nádobách Vámi k tomu určených.

Jak už výše uvedeno bylo, všecky naše směsné nepotřebnosti a všem osobám přístupné sběrné zvony na papiry, sklo i plast odložený, ráčí spolek Eko Separ ku všeobecné spokojenosti odvážeti. Dále jej postupuje rozličným spolkům likvidačním. Papir svými povozy vozí do Igro Tachov. Sklo vozatajové štýmují do fabriky AMT sídlící v Novém Sedle a plast končí svoji pouť ve stodském Transformu.

Obyvatelstvo stálé i to kočovné dlející právě ve městě Zbůchu, rozradostněno jistě jest zprávou o nově budovaném dvoře sběrném, umístěném nedaleko hranic města. Sláva velká nás čeká, anžto za nedlouho své brány otevírati bude.

Ku závěru této zprávy nutno připojiti zmínku o tom, že v ouřední místnosti naší školy je nám vlastní schraňovati tonery z tiskáren vyjeté, ku novému naplnění určené.

Tato slova sepsána byla do zprávy podrobné, ku soutěžení v Recyklohraní určené.
Přiložené fotografie ku dokumentaci slov zde napsaných sloužit mají a taktéž ku utvoření představy o našem školním recyklosnažení.

Pozdraveni buďte všickni i ve zdraví a štěstí dlouho zůstávejte.

Zbůšská škola speciální a odborná

 

Další informace o projektu se můžete dozvědět na oficiálních stránkách: http://www.recyklohrani.cz