Závěrečné zkoušky střední školy 2020/2021

Termín konání závěrečných zkoušek v praktické škole dvouleté zůstává nezměněn, žáci obdrží 11. 6. 2021 vysvědčení za II. ročník, v pondělí 14. 6. 2021 vykonají praktickou zkoušku a v pondělí 21. 6. 2021 ústní závěrečnou zkoušku z odborných předmětů.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku (Školský zákon, § 75, odst. 3).

Průběh závěrečných zkoušek

Žáci odborné školy mají ze zákona nárok na 4 dny studijního volna před ústní zkouškou. Doporučujeme však, aby v těchto dnech chodili do školy a připravovali se na zkoušky se svými vyučujícími. Informujte prosím třídní učitelky, pokud chcete své dítě nechat před zkouškami doma.

Praktická zkouška 14. a 15. 6. 2021

Vzhledem k velkému počtu absolventů a povinnému testování v pondělí 14. 6., byly vytvořeny na praktické zkoušky dvě skupiny.  Žáci budou ve škole dle svého běžného rozvrhu, vyučování po zkoušce pokračuje.
Třída PrŠ.A, ( tř. uč. Mgr. Fajfrlíková) koná praktickou zkoušku v pondělí 14. 6.
Třída PrŠ.B (tř. uč. Mgr. Bolanová) koná praktickou zkoušku v úterý 15. 6.

Ústní závěrečná zkouška 21. 6. 2021

Zahájení v 8:15, resp. po ukončení testování.
Zkouška probíhá obvyklým způsobem, žáci vstupují po jednom, losují si otázku a mají 15 minut na přípravu. Poté na otázky odpovídají, zkoušející využívají pomůcek a obrázků a vedou se žáky rozhovor na dané téma. Předsedkyní komise je vyučující z Horšovského Týna.
Po poslední zkoušce se sejde komise, navrhne známky a až poté se výsledky vkládají do školní matriky a tiskne se vysvědčení. Dobu slavnostního předávání vysvědčení nelze přesně odhadnout, orientačně mezi 12. a 14. hodinou.

Po předání závěrečného vysvědčení mohou absolventi s rodiči odcházet, žáci, kteří běžně jezdí sami, také mohou odejít. Pokud považujete za nutné, aby vaše dítě po zkoušce zůstalo ve škole podle rozvrhu, informujte nás a zajistíme ohlídání do 13:40 h.  Upozorňujeme, že může nastat i situace, kdy zkoušky budou delší než běžné vyučování.