Zahradnická výroba

Zaměření, kód oboru:

  • Sadovnické a květinářské práce
  • 41 - 52 – E / 02

Druh studia, délka a forma vzdělávání:

  • nižší střední vzdělání s výučním listem
  • 2 roky, denní forma

Systém výuky:

  • Výuka probíhá v režimu týdenních intervalů střídání výuky ve škole a odborného výcviku na zahradě a v dílně.
  • Třída, kde probíhá výuka, je vybavena interaktivní tabulí, žákům jsou k dispozici notebooky.
  • Učební materiály jsou žákům poskytovány ve formě pracovních listů, které si postupně zakládají do desek a pracují s nimi až do závěrečné zkoušky. Tyto materiály se osvědčily jako vhodnější než tradiční učebnice.
  • Ve třídě je stále přítomen asistent pedagoga, který pomáhá s organizací prací, dohlíží na správné provedení a bezpečnost. Nevykonává práci za žáka a nevyjadřuje se za něj, protože cílem odborného vzdělání je připravit žáka pro nástup do zaměstnání.

Požadavky na vybavení žáka:

  • pracovní oděv a obuv, zahradnické nůžky, roubovací nůž, dvoje rukavice (kožené a gumové)
  • přezůvky do školy, obvyklé psací a výtvarné potřeby, nůžky, pastelky, pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou, jednoduchá kalkulačka
  • další požadavky na vybavení upřesní třídní učitelka při zahájení školního roku

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:

  • Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je Vysvědčení o závěrečné zkoušce a Výuční list.
  • Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy, zkouška má tři části: písemnou, praktickou a ústní.

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonává jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků.