Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Termíny aktuálního přijímacího řízení naleznete zde.

Kritéria přijetí:

 • splnění 9 let povinné školní docházky ke dni zahájení studia
  • dokládá se vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy: známky mohou být vyplněny na přihlášce a potvrzeny razítkem ZŠ
  • přijímáni jsou i žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let školní docházky, tj. 9 let v základní škole (běžné či speciální)
  • kopie závěrečného vysvědčení ze současného školního roku se předkládá nejpozději v den nástupu do naší školy
 • lékařské potvrzení
  • v případě oboru Zahradnická výroba musí být navíc uchazeč schopen samostatně vykonávat jednoduché manuální práce v dílně i na zahradě (povětšinou vestoje)
 • doporučení školského poradenského zařízení - SPC (speciálně pedagogické centrum) nebo PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
  • potvrzení, že se jedná o žáka/žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami
  • doporučení na následující školní rok musí být škole doručen nejpozději do konce června
 • absolvování testu zručnosti - pro obor Zahradnická výroba
 • zájem žáka o další vzdělávání
 • včasné podání přihlášky dle předem vyhlášeného termínu - osobně nebo poštou na adresu školy

 

Průběh přijímacího řízení:

 • Ještě před podáním přihlášky velmi doporučujeme navštívit naši školu a seznámit se s podmínkami studia a prostředím naší školy osobně. Uchazeči oboru Zahradnická výroba absolvují během této návštěvy jednoduchý test zručnosti, který je jedním z kritérií pro přijetí.
 • Během přijímacího řízení jsou shromažďovány přihlášky, posuzován druh postižení žáka a vhodnost zařazení do vybraného oboru.
 • V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu volných míst, rozhoduje o přijetí ředitelka školy s přihlédnutím k úplnosti dodaných dokumentů, zohledňuje se doba předchozího vzdělávání, studijní výsledky, doporučení lékaře a školského poradenského zařízení i možnost vzdělávat se v jiném učebním oboru.
 • K vyhlášenému datu přijímacího řízení jsou vydána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu.
 • Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě v prostorách školy a na webových stránkách školy - www.skolymach.cz.
 • Rozhodnutí o nepřijetí žáka je zasíláno poštou, Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedává ve škole v předem vyhlášeném termínu.
 • Po uveřejnění výsledků přijímacího řízení musí přijatí žáci do 10 dnů doručit Zápisové lístky.

Pro hladký průběh přijímacího řízení i studia je nutná dobrá spolupráce a rychlá komunikace s rodiči/zákonnými zástupci. Předem vás žádáme o poskytnutí kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, přesná adresa), abychom se na vás mohli obracet. Děkujeme!