Zápis žáků do l. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020

Dne 24. a 25. dubna 2019 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

24. dubna od 14.00 do 15.00 hodin
25. dubna od 10.00 do 12.30 hodin

Zápis se bude konat v budově školy, Macháčkova 45, 1. patro.

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a veškerou dokumentaci týkající se povinné školní docházky - doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny, rozhodnutí o odkladu, rozhodnutí o dodatečném odkladu,...

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, přineste doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a potvrzení od lékaře.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45
Mgr. Milena Peteříková