Zápis žáků do l. třídy základní školy pro školní rok 2018/19

Dne 18. a 19. dubna 2018 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

18. dubna od 14.00 do 15.00
19. dubna od 10.00 do 12.30

Zápis se bude konat v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, 1. patro.

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, přineste doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a potvrzení od lékaře.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Zbůch
Mgr. Milena Peteříková